Sist oppdatert: 03/08/2023

swot analyse av en bedrift

Som bedriftseier eller leder er det viktig å ha en god forståelse av bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). En SWOT-analyse gir et overordnet bilde av bedriftens nåværende situasjon og hjelper deg å planlegge for fremtiden. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan du kan lage en SWOT-analyse for en bedrift, med fokus på en bedrift som driver med webutvikling.

Trinn 1: Identifiser styrker

Begynn med å se på hva bedriften gjør bra. Styrker kan være kompetanse, teknologi, ansatte eller andre faktorer som gir bedriften en konkurransefordel.
Eksempel på en styrke: “Vi har et erfarent team av utviklere som kan håndtere komplekse prosjekter.”

Trinn 2: Identifiser svakheter

Se deretter på hva bedriften kan forbedre. Svakheter kan være mangel på ressurser, dårlig markedsføring, eller andre faktorer som hindrer bedriften i å nå sitt potensial.
Eksempel på en svakhet: “Vi har ikke markedsført oss godt nok, og kundene våre kommer hovedsakelig fra ord-til-munn.”

Trinn 3: Identifiser muligheter

Se på eksterne faktorer som kan gi muligheter for vekst eller utvikling av bedriften. Muligheter kan være teknologiske trender, endringer i markedet eller nye kunder som har behov som kan tilfredsstilles.
Eksempel på en mulighet: “Vi har sett en økning i etterspørselen etter mobilapp-utvikling, og vi har allerede utviklet kompetanse på dette området.”

Trinn 4: Identifiser trusler

Se på eksterne faktorer som kan true bedriften, for eksempel endringer i lovgivning, konkurrenter eller andre faktorer som kan påvirke bedriftens evne til å lykkes.
Eksempel på en trussel: “Flere av våre største konkurrenter har senket prisene sine for webutviklingstjenester.”

Trinn 5: Bruk informasjonen

Etter å ha identifisert styrker, svakheter, muligheter og trusler, kan bedriften bruke denne informasjonen til å lage en strategi for å utnytte styrkene, minimere svakhetene, utnytte mulighetene og håndtere truslene.
Eksempel på en strategi: “Vi vil øke markedsføringen vår og fokusere på mobilapp-utvikling for å utnytte våre styrker og muligheter, samtidig som vi vil jobbe for å redusere prisene våre for å være konkurransedyktige med andre tilbydere i markedet.”

Eksempler på gode og dårlige svar for en bedrift som driver med webutvikling:

Eksempel på styrke:

Godt eksempel: “Våre utviklere har kompetanse på nye teknologier som AI og maskinlæring, som gir oss en konkurransefordel i markedet.”

Forklaring: Dette er et godt eksempel på en styrke fordi det viser at bedriften har oppdatert kunnskap og ferdigheter som kan brukes til å tilby innovative løsninger til kundene.

Eksempel på svakhet:

Dårlig eksempel: “Vi har ikke nok ansatte til å håndtere store prosjekter.”

Forklaring: Dette er et dårlig eksempel på en svakhet fordi det ikke gir noen informasjon om hva som skal gjøres for å forbedre situasjonen. Bedriften bør heller fokusere på å finne måter å løse dette problemet, for eksempel ved å ansette flere utviklere eller samarbeide med andre bedrifter.

Eksempel på mulighet:

Godt eksempel: “Vi har identifisert en økende etterspørsel etter e-handelsløsninger, og vi har allerede utviklet spesialisert kompetanse på dette området.”

Forklaring: Dette er et godt eksempel på en mulighet fordi det viser at bedriften har identifisert en trend i markedet og allerede har nødvendig kunnskap og ferdigheter til å utnytte denne muligheten.

Eksempel på trussel:

Dårlig eksempel: “Det er mange konkurrenter i markedet, og det er vanskelig å skille seg ut.”

Forklaring: Dette er et dårlig eksempel på en trussel fordi det ikke gir noen informasjon om hva som gjør at bedriften skiller seg fra konkurrentene eller hvordan den kan overvinne denne trusselen. Bedriften bør heller fokusere på å identifisere spesifikke konkurrenter og finne måter å differensiere seg fra dem.

SWOT-analyse for en bedrift som driver med webutvikling:

Styrker:

 • Erfarent team av utviklere som kan håndtere komplekse prosjekter
 • Kompetanse på nye teknologier som AI og maskinlæring
 • Spesialisert kompetanse på e-handelsløsninger

Svakheter:

 • Mangel på markedsføring og avhengighet av ord-til-munn fra kundene
 • Begrenset antall ansatte som begrenser kapasiteten til å ta på seg store prosjekter
 • Lav bevissthet om bedriftens merkevare og posisjonering i markedet

Muligheter:

 • Økende etterspørsel etter mobilapp-utvikling
 • Økende etterspørsel etter e-handelsløsninger
 • Økende interesse for nettsider med høy ytelse og optimalisering for søkemotorer

Trusler:

 • Større konkurrenter senker prisene sine for webutviklingstjenester
 • Endringer i lovgivningen som kan påvirke personvern- og sikkerhetsstandarder for nettsider
 • Teknologiske trender som kan gjøre eldre teknologier og løsninger irrelevant

Konklusjon for en swot analyse av en bedrift

En SWOT-analyse er en nyttig metode for å kartlegge en bedrifts nåværende situasjon ved å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler. Styrker kan være faktorer som gir bedriften en konkurransefordel, mens svakheter kan være faktorer som hindrer bedriften i å nå sitt potensial. Muligheter kan være eksterne faktorer som kan gi muligheter for vekst eller utvikling av bedriften, mens trusler kan være eksterne faktorer som kan true bedriften. Etter å ha identifisert disse faktorene kan bedriften bruke informasjonen til å lage en strategi for å utnytte styrkene, minimere svakhetene, utnytte mulighetene og håndtere truslene.

Abonner hos MinNettside:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.